TURNOVER INCREASED TO 247 MILLION


TURNOVER INCREASED TO 247 MILLION


This year, turnover amounted to 247 million euros